– 104.1 fm Johor Bahru, Singapura, Lembah Klang – 94.8 fm Johor Utara, Melaka, Seremban – 102.5 fm Johor Timur –